Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, Legal en Marketing, Communication & Sales.

Communicatietrends 2018-2019

26 oktober, 2017

Logeion heeft vier nieuwe communicatietrends gepubliceerd voor communicatieprofessionals en de organisaties waarvoor zij werken.

Vier nieuwe communicatietrends voor de communicatieprofessional

Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, heeft vier nieuwe communicatietrends gepubliceerd voor communicatieprofessionals en de organisaties waarvoor zij werken. Het gaat om: Creating shared value, Always spot on, Van netwerk naar bubble en Verbeelden en beleven.

Creating shared value

Voor het bestaansrecht van organisaties is het creëren van gemeenschappelijke waarde met en voor anderen in toenemende mate van belang. Dit gaat verder dan ‘corporate social responsibility’. Het gaat erom dat organisaties economische waarde creëren op zo’n manier dat dit ook voordelen voor anderen oplevert; in gezamenlijkheid, gekenmerkt door wederkerigheid en als ‘licence to operate’.

De uitdaging:
 • Het blootleggen van drijfveren en tot de kern van de organisatie komen.
 • Het zichtbaar maken van de waarde van de organisatie en het kunnen identificeren van potentiële gedeelde waarde bij anderen.
 • Het zoeken naar gedeelde economische waarde, naar allianties, het bij elkaar brengen van groepen, bouwen van bruggen, o.a. door het faciliteren van de dialoog en co-creatie.
 • Het kunnen omarmen van weerstand, want die kunnen helpen in de zoektocht naar gedeelde waarde.

Always spot on

De ontwikkeling van technologie biedt exponentieel veel manieren voor organisaties om in te spelen op individuele behoeftes en gedrag. Steeds meer organisaties laten zien dat dit ook kan. Dat zet de verwachtingen op scherp: Continue on the spot / continue close by.

De uitdaging:
 • Meer samenwerking zoeken met marketing en data-analisten.
 • Voortdurend alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.
 • Meerdere vormen van analyse nodig.
 • Meer scenario-denken om te kunnen voorzien in de noodzakelijke wendbaarheid.
 • Omgaan met onzekerheid en snelheid. Verandering als constante.
 • Zowel een aanjagende rol voor verandering als specialistische rol op data-analyse.

Van netwerk naar bubble

Netwerken worden steeds meer gesloten en zijn gestoeld op gelijkgestemden. Netwerken worden steeds vaker ‘bubbles’: het verschil tussen vluchtige groepen en verankerde groepen. Vooral ingegeven door overtuiging en vaak met een onzichtbare groepsdynamiek voor de buitenwereld. Het is een uitdaging om aansluiting te blijven zoeken bij deze bubbles.

De uitdaging:
 • De organisatie leren luisteren.
 • Het zoeken van aansluiting op zoek naar onderliggende drijfveren.
 • Het faciliteren van dialoog, in gesprek over verwachtingen over en weer en het bieden van houvast; de verbindende rol.

Verbeelden en beleven

Er is sprake van een doorontwikkeling van tekst naar beeld naar beleving. Met name die laatste is een nieuwe dimensie in het communicatievak. De impact van communicatie is in toenemende mate afhankelijk van verbeelding en beleving. Met als nieuwe toepassingsmogelijkheden ‘Virtual- en Augmented Reality’. In de enorme hoeveelheden van informatie is het steeds belangrijker te bekijken hoe je nog impact kunt hebben. Technologie en oog hebben voor communicatie gericht op andere zintuigen, bieden nieuwe mogelijkheden.

De uitdaging:
 • Meer samenwerking en inspiratie zoeken met andere vakgebieden als industrial design, gaming industrie, neurologie en gedragswetenschappen.
 • Oog hebben voor mogelijkheden van communicatie op verschillende zintuigen, bijvoorbeeld met de inzet van nudging.
 • Specialistische rol in het zoeken naar nieuwe vormen van communicatie.

Trends

Trends ontwikkelen zich. Daarom formuleert Logeion iedere twee jaar trends die van belang zijn voor de communicatieprofessional. De trends kunnen een vertrekpunt zijn voor strategie- en planontwikkelingen van communicatieafdelingen. Ze bieden aanknopingspunten voor professionalisering en profilering van het vak en dienen ter inspiratie voor de communicatieprofessional.

Trendproces

De vier nieuwe trends kwamen tot stand op basis van de workshop ‘Scenario's en trends' waarbij werd gekeken naar verschillende maatschappelijke scenario’s en wat de gevolgen kunnen zijn voor het communicatievak. Uiteindelijk zijn triggerpoints gedefinieerd op basis waarvan een 50-tal vakgenoten potentiële trends hebben geïdentificeerd. De vier geselecteerde trends sluiten aan op maatschappelijke ontwikkelingen.

Communicatietrends 2018/2019

Bron: Logeion, Overheidsexpertise.nl
Copyright 2014 USG People