Skip To The Main Content

Rijk krijgt GOR

29 maart, 2016

Medezeggenschap per departement of centrale medezeggenschap? Dat is de vraag nadat het kabinet besloot om over te gaan tot rijksbrede medezeggenschap.

hr-1603-gor

Rijksbrede ondernemingsraad

Medezeggenschap per departement of centrale medezeggenschap via een rijksbrede ondernemingsraad (OR)? Dat is de vraag nadat het kabinet in mei 2015 besloot om over te gaan tot rijksbrede medezeggenschap. De ministerraad wil dat de medezeggenschap van bijna alle ministeries gebundeld wordt. Ook is er een voorlopig reglement groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk) vastgesteld met daarin een bepaling over de zetelverdeling. Departementen tot 10.000 fte krijgen twee zetels, van 10.000 tot 20.000 fte drie zetels en vanaf 20.000 fte vier zetels. Het zou beteken dat hele grote departementen vier zetels en zeer kleine ministeries nog altijd met twee zetels vertegenwoordigd zijn.

De ondernemingsraden van Veiligheid & Justitie (V&J) verzetten zich tegen het kabinetsbesluit en tegen de zetelverdeling. Ze krijgen echter geen gehoor bij de Rechtbank Den Haag waarna ze in beroep zijn gegaan.

Bevorderlijk voor toepassing van de WOR

De ondernemingsraden voeren aan dat de instelling van een rijksbrede OR niet bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet. Er zijn volgens hen nauwelijks onderwerpen van gemeenschappelijk belang. De Staat vindt daarentegen centrale medezeggenschap wel bevorderlijk voor de toepassing van de WOR, omdat er regelmatig onderwerpen zijn als bedoeld in de artikelen 25 en 27 WOR die beter op centraal dan op decentraal niveau behandeld kunnen worden. Het hof volgt hier de redenering van de Staat.

Verzet tegen zetelverdeling

De ondernemingsraden verzetten zich ook tegen de zetelverdeling. Volgens de Staat moet naar de representativiteit van een GOR anders worden gekeken dan naar die van een OR. Absolute evenredigheid (met voor het kleinste ministerie één zetel) is binnen de GOR Rijk een onmogelijkheid, die zou leiden tot een onwerkbaar grote GOR. Zou daarentegen gekozen worden voor een GOR van 25 leden en volledige evenredigheid, dan zou dat betekenen dat sommige ministeries niet vertegenwoordigd zouden zijn, terwijl de twee grootste ministeries een absolute meerderheid zouden hebben.

Getalsverhouding moet kloppen

Het hof overweegt dat bij de samenstelling van een GOR niet volledig aan de getalsverhouding van de diverse groepen van te vertegenwoordigen personeel voorbij kan worden gegaan. Dat is bij de samenstelling van de GOR Rijk in te ver gaande mate niet gebeurd. Op dit punt worden de ondernemingsraden van V&J in het gelijk gesteld.

Criterium: goede toepassing van de WOR

Voor centralisering en zetelverdeling is het criterium uiteindelijk de goede toepassing van de WOR. Wat de representativiteit betreft bevat de WOR twee belangrijke voorschriften: 1) ‘verschillende groepen werkzame personen moeten zoveel mogelijk in de OR vertegenwoordigd kunnen zijn’ en 2) ‘de verschillende groepen van de werkzame personen zijn zoveel mogelijk in de centrale ondernemingsraad vertegenwoordigd’.

Bron: Sdu, Inzicht in de ondernemingsraad

Copyright 2014 USG People