/* End Google Tag Manager */
Skip To The Main Content

Disclaimer

Op elke toegang en/of elk gebruik van de website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. zijn de onderstaande voorwaarden van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. van toepassing. Onder USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. worden mede USG ENGINEERING PROFESIONALS HOLDING B.V., USG ENGINEERING PROFESSIONALS TECHNISCH METEN B.V.. verstaan. USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. is gevestigd en kantoorhoudende te 1314 SK Almere aan de Landdrostdreef 124 (Postbus 1, 1300 AA Almere). Onder website worden alle websites van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. verstaan.

Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de website van USG ENGINEERING B.V., dan wel door gebruik van deze website te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. geschiedt voor eigen rekening en risico.

De website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing op alle merken die op haar website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V.is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar website en de op haar website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V.in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van USG Engineering B.V., opdrachtnemers en/of (potentiële) werkgevers.

De website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet door USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V.in te loggen.

Het is u niet toegestaan om de website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (‘spammen').

USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. kan niet garanderen dat haar website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar website al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V.is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V.is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. genomen voorzorgsmaatregelen, op de website, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. 

De website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de website van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. opnemen, betekent dat geenszins dat USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de website van USG Engineering B.V.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de website van USG Engineering B.V., bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. ter zake vrijwaren. 

USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V.is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar website of de inhoud daarvan. Indien en voor zover USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V.is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. 

Ten aanzien van de verwerking van de aan USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van USG ENGINEERING B.V.) wordt verwezen naar het geldende privacy statement van USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. 

USG ENGINEERING PROFESSIONALS B.V. behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2014 USG People